Råd og utvalg

 

Medlemmer i elevrådet, 2019-2020
3.trinn: Aron og Aurora
4.trinn: Ingrid Marie og Marius
5.trinn: Julie og Sebastian
6.trinn: Lauritz (sekretær) og Thala (nestleder)
7.trinn: Adrian, Daniel og Jenny (leder)

Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i norsk skole. En måte å ivareta dette i praksis, er gjennom elevrådet. Elevrådet skal være en arena for å gi elevene reell påvirkning på sin egen skolehverdag. Alle skoler skal ha et elevråd, det er slått fast i opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det representanter fra 3.-7. trinn. Elevrådet har med seg en lærer til å støtte dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. De skal også få informasjon fra rektor om f.eks. skolemiljøet, regler og planer. Elevrådet har ansvar for å bringe videre til lærere og ledelse på skolen forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen.

1.trinn: Elisabeth Ellingsen og Victoria Freihow
2.trinn Irene Hetland og May-Lene Wold Svendsen (nestleder)
3.trinn Katrine Campos Berntsen og Aleksandra Gunderstad
4.trinn Elisabeth Møksvold og Birgitte Storesund Gjertsen
5.trinn Anette Valen og Ingvild Svåsand
6.trinn Nina Haavardsholm (kasserer) og Svanhild Oftedal
7.trinn Eli Marie Vikshåland (leder) og Aina Merete Vikshåland (sekretær)

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. De velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU . FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Les mer her

Eli Marie Vikshåland, FAU
Irene Hetland, FAU
Odd Mangor Einarsen, kommune (politiker)
Nils Arne Veland, lærer
Anne Storesund Vågen,lærer
Turid Simonsen, SFO-leder
Jenny Leiknes, elevråd
Thala N. Heggheim, elevråd
Liv Hammervold, rektor

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen. I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen. Les mer her

Eli Marie Vikshåland, FAU
Irene Hetland, FAU
Elisabeth Ellingsen, FAU
Odd Mangor Einarsen, kommune (politiker)
Nils Arne Veland, lærer
Anne Storesund Vågen,lærer
Turid Simonsen, SFO-leder
Jenny Leiknes, elevråd
Thala N. Heggheim, elevråd
Adrian Kolaas, elevråd
Liv Hammervold, rektor

Skolemiljøutvalget (SMU) skal bidra til at skolen, de ansatte og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven § 11-5a). Elevene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og foreldre og elever skal være i flertall. Les mer her